Δικαιώματα Μειοψηφίας και Μέρισμα

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέτοχοι μειοψηφίας μπορούν κατά περίπτωση να:

  • Αιτηθούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της
  • Αιτηθούν, τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος (15 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση), να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα που πρέπει να δημοσιεύονται 7 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται, με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 13 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας
  • Αιτηθούν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, μία μόνο φορά, την αναβολή της λήψης απόφασης και τον επανακαθορισμό της ημερομηνίας συνέχισης της συνεδρίασής της
  • Αιτηθούν, τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος (7 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση), σχέδια αποφάσεων της αρχικής ή αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης
  • Αιτηθούν, τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος (5 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση), την ανακοίνωση στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων των ποσών  που καταβλήθηκαν στη διετία, για οποιαδήποτε αιτία, σε μέλη του ΔΣ ή σε διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά (άρθρο 39, παρ 4 εδάφιο α, Ν.2190/1920 όπως ισχύει) 
  • Αιτηθούν πληροφορίες σχετικές με τις υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, τις οποίες, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες, οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει (πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος)
  • Αιτηθούν τη λήψη αποφάσεων, κατά περίπτωση, με ονομαστική κλήση
  • Αιτηθούν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή παραβίαση των νόμων και του Καταστατικού της εταιρείας
  • Αιτηθούν δικαστικό έλεγχο όταν δεν ασκείται διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Διάθεση Κερδών

H διάθεση κερδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Καταβολή Μερίσματος

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το εγκριθέν ποσό προς διανομή καταβάλλεται στους μετόχους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέρισμα κάντε κλικ εδώ.