Πολιτικές και Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση ενός οργανισμού με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση για την υπεύθυνη λειτουργία του. Η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη του (κυρίως οι μέτοχοι και οι επενδυτές, τα μέσα ενημέρωσης, το κράτος και οι προμηθευτές) ουσιαστικά απαιτούν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του Ομίλου με νόμους και κανονισμούς και τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, εκβιασμών και δωροδοκίας.

Ο Όμιλος ΟΤΕ, με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (Enterprise Risk Management System). Το Σύστημα υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων.

Πολιτικές / Διαδικασίες Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων

• Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

• Πολιτική Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου και Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων Ομίλου ΟΤΕ

• Αξιολόγηση Εταιρικών Κινδύνων

• Αποζημίωση Προγράμματος Ασφάλισης κατά παντός κινδύνου

Ταυτόχρονα, η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Ομίλου ΟΤΕ. Εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων μη συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις, αλλά και πλάνο σχετικών μέτρων πρόληψης. Το Σύστημα αφορά στη συμμόρφωση όλων – Εργαζομένων και Διοίκησης – µε τη νομοθεσία και τις Eσωτερικές Πολιτικές. Κάθε Εργαζόμενος ή / και τρίτα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.λπ.) μπορούν, επώνυμα ή ανώνυμα, να αναφέρουν στα κανάλια επικοινωνίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης θέματα παραβατικής συμπεριφοράς και να εκφράσουν έναν προβληματισμό ή ένα παράπονο σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των Εταιρικών Πολιτικών ή της Νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες στις ενότητες Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση, καθώς και  στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016