Επιχειρησιακή Συνέχεια

Οι πελάτες του ΟΤΕ και της COSMOTE απαιτούν από τις εταιρείες την αδιάλειπτη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς μια διακοπή στη λειτουργία των δικτύων τους έχει άμεση επίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος επενδύει στην ανάπτυξη συστήματος για την έγκαιρη αναγνώριση και την αντιμετώπιση καταστάσεων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών του Ομίλου.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, στο πλαίσιο της διασφάλισης απρόσκοπτης παροχής ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων στοχεύουν στην επίτευξη μέγιστου βαθμού ανθεκτικότητας και ικανότητας να ανταπεξέρχονται σε δυσμενείς και έκτακτες συνθήκες.

 Το 2016, o Όμιλος ΟΤΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς τον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης κατά ISO 22301:2012 του Συστήματος Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας του ΟΤΕ και της COSMOTE.

Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016 στο www.otegroupsustainability2016.gr