Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Τα δεδομένα αποτελούν βασικό στοιχείο της λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της λειτουργίας του, στο παρόν και το μέλλον. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες τους μέσω των οποίων διακινούνται πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Η ασφάλεια και η διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί κύρια απαίτηση των πελατών και πρωταρχική μας μέριμνα.

O Όμιλος στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και της αποτελεσματικότερης προστασίας των δεδομένων. Για αυτό το λόγο οι εταιρείες, προχώρησαν σε μια σειρά από δράσεις και έργα κεντρικών υποδομών ασφάλειας πληροφοριών.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, μεριμνούν για την ασφάλεια των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχουν, ενώ τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούν οι εταιρείες, υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και προστατεύονται από κάθε κατάχρηση. Οι εταιρείες δεν αποθηκεύουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας των πελατών τους στα συστήματά τους.

Οι εταιρείες διαθέτουν:

  • Πολιτική για την Προστασία του Απορρήτου των Επικοινωνιών, εγκεκριμένη από την Ελληνική Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Σκοπός της Πολιτικής είναι να διασφαλίσει το απόρρητο των επικοινωνιών και την προστασία των αντίστοιχων δεδομένων επικοινωνίας
  • Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντός του Ομίλου DT
  • Επιμέρους πολιτικές / κύρια πρότυπα ασφάλειας, τα οποία καλύπτουν περιοχές όπως: η ασφάλεια συστημάτων, η ασφάλεια εταιρικών πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ασφάλεια ανθρώπινου δυναμικού

Επιπλέον, υλοποιούνται συστηματικά δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, σε ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών, επιχειρησιακής συνέχειας και φυσικής ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016 στο www.otegroupsustainability2016.gr