Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει να δίνει το παράδειγμα, λειτουργώντας υπεύθυνα σε όλα τα επίπεδα και την αλυσίδα αξίας του.

Για τον λόγο αυτό έχει αναπτύξει διαδικασίες, πολιτικές, εργαλεία και μηχανισμούς που επιτρέπουν στις εταιρείες του να διαχειρίζονται θέματα:

Επιπλέον, με στόχο να παρέχει στους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες / προμηθευτές του μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, ο Όμιλος προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Ο µετασχηματισμός αφορά τόσο στον σχεδιασµό και την προσφορά νέων ψηφιακών προϊόντων, όσο και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζοµένων, αλλά και την απλοποίηση συναλλαγών µε προμηθευτές και συνεργάτες.

Περισσότερες πληροφορίες για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016 στο www.otegroupsustainability2016.gr