Βιώσιμο Περιβάλλον για Όλους

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έστω και εάν αυτές είναι μικρής κλίμακας. Παράλληλα όμως, οι ΤΠΕ προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και παραγωγής, σε πολλούς τομείς και δραστηριότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν υιοθετήσει Περιβαλλοντική στρατηγική  με στόχο:

  • την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές τους,
  • την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, και
  • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών.

Για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, ο ΟΤΕ και η COSMOTE:

  • Εφαρμόζουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους
  • Επιδιώκουν την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία τους, προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, και παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα ανακύκλωσης παλαιού εξοπλισμού αλλά και επέκτασης του ωφέλιμου χρόνου ζωής του εξοπλισμού τους.
  • Αναπτύσσουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Διασφαλίζουν ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης από τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
  • Εφαρμόζουν τις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού στον παρεχόμενο εξοπλισμό.
  • Αξιολογούνται από διεθνείς δείκτες υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και επενδυτές και συμμετέχουν σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις που επιβραβεύουν καλές πρακτικές.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν διαμορφώσει ενιαία πολιτική και πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά ISO 14004:2004 με κοινή δομή και προσέγγιση.

Η δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ για την προστασία του περιβάλλοντος αποτυπώνεται στην Πολιτική Ποιότητας - Υγείας & Ασφάλειας – Περιβάλλοντος, και γίνεται πράξη μέσω των μέτρων / πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται, αποφασίζονται και υλοποιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016 στο www.otegroupsustainability2016.gr