Διαχείριση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενισχύει τη στρατηγική του  βάσει της Κοινωνικής Χάρτας του Ομίλου ΟΤΕ. Ταυτόχρονα αναπτύσσει  μία ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των θεμάτων αυτών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα δικαιώματα των εργαζομένων , στην ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και τις συλλογικές συμβάσεις, την πολυμορφία και τις ίσες ευκαιρίες.  O Όμιλος διακηρύσσει ότι είναι υπέρ της απαγόρευσης κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας και συμβάλλει στην προσπάθεια για την κατάργηση της παιδικής εργασίας.

Με στόχο τη συμβολή του στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτός των αυστηρών ορίων λειτουργίας του, ο Όμιλος ΟΤΕ ζητά από τους προμηθευτές του να σέβονται και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σέβεται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το απόρρητο των δεδομένων και λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, αρχές και αξίες, όπως η ισότητα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ακεραιότητα, η ηθική, η διαφάνεια, η προσωπική ευθύνη. Τα παραπάνω  συνθέτουν ένα πρότυπο λειτουργίας και οδηγούν στην υιοθέτηση μιας κοινής «εταιρικής κουλτούρας».

Η διαχείρισης θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Όμιλο ΟΤΕ βασίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την αντίστοιχη προσέγγιση του Ομίλου DT.