Υπεύθυνη Επικοινωνία με τους Πελάτες

Ο Όμιλος ΟΤΕ επικοινωνεί με υπευθυνότητα  και  ειλικρίνεια με τους πελάτες του. 

Ο OTE και η COSMOTE εφαρμόζουν τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν σχετικά με την επικοινωνία και τη διαφήμιση. Η Διεύθυνση Marketing Communications Strategy, Σταθερής και Κινητής, ελέγχει όλο το διαφημιστικό υλικό πριν από τη δημοσιοποίησή του, ώστε να διασφαλίζεται ότι το υλικό επικοινωνίας είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες νόμους, κατάλληλο, δίκαιο, ειλικρινές και σέβεται τη διαφορετικότητα. Οι εταιρείες ακολουθούν τον Κώδικα Επικοινωνίας του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ).

Επιπλέον, ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν δεσμευτεί για τη σαφή, απλή και διαφανή επικοινωνία σε ζητήματα τιμολόγησης, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και για την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες τους.  Οι τιμές όσων προϊόντων ή / και υπηρεσιών του ΟΤΕ υπόκεινται σε ρύθμιση, εγκρίνονται από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΕΕΤΤ) και προάγουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Τέλος, ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προμήθεια προϊόντων που είναι ασφαλή και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς. Δεν διαθέτει στην αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή που τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, ένωση καταναλωτών, τοπική κοινωνία κλπ) έχουν κινηθεί προς την απαγόρευσή τους. Οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να επιδεικνύουν την απαιτούμενη πιστοποίηση των προϊόντων τους και να καταβάλλουν αποζημίωση για τυχόν ζημίες, λόγω μη συμμόρφωσής τους με την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016