Υπεύθυνος Ανταγωνισμός

Ο Όμιλος ΟΤΕ, σεβόμενος τον καταναλωτή, προάγει την άσκηση πραγματικά υπεύθυνου ανταγωνισμού. Επιπλέον, αναγνωρίζει το ρόλο του, συμμορφώνεται με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και εφαρμόζει διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι σταθερά προσηλωμένος στην τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης, στην Ελλάδα και τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του.  Έχει δεσμευτεί να συνεργάζεται με κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις και άλλους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο, αφενός, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και αφετέρου συμβάλλει στη γενικότερη κοινωνική ευημερία.

Η Πολιτική του Ομίλου για τη συμμόρφωση στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2013, καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και των εργαζομένων της, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σε ότι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, διέπεται τόσο από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από εθνικές διατάξεις περί ανταγωνισμού, καθώς επίσης και από ειδικές ρυθμίσεις για τον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τη βιωσιμότητα, ο Όμιλος ΟΤΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε κλαδικά και πολυσυλλεκτικά fora, ενώσεις και πρωτοβουλίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προωθήσει τον υπεύθυνο ανταγωνισμό, την αυτορρύθμιση και τη συνεργασία σε κοινωνικά ζητήματα.

Κάποιες από τις σημαντικότερες σχετικές συμμετοχές του ΟΤΕ και της COSMOTE για το 2016, είναι οι εξής:
• ETNO

• ITU

• Συμμαχία ΤΠΕ για την ασφαλέστερη χρήση των συνδεδεμένων συσκευών και των διαδικτυακών υπηρεσιών από τα παιδιά και τους νέους στην Ε.Ε.

•  Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την ασφαλή χρήση των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά και τους εφήβους

 •  Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας για τα κινητά τηλέφωνα και την προστασία των χρηστών

 •  Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016