Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά πρέπει να συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους.

Για αυτό το λόγο, ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν υιοθετήσει κοινή περιβαλλοντική στρατηγική με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ευρύτερη ευαισθητοποίηση  του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος.

Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών αποτελεί βασικό άξονα για την υλοποίηση χορηγικών δράσεων που σκοπό έχουν την ενημέρωση και την κινητοποίηση τους.