Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα μοντέλο ανάπτυξης,  στο οποίο δίνεται έμφαση στην επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, στη μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας και υλικών που αναλώθηκαν. Το μοντέλο αυτό αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, η οποία απαιτεί αλλαγές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους.

Ο Όμιλος OTE αναγνωρίζοντας ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του:

  • θέτοντας προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα (βλ. ενότητα Υπεύθυνη Επικοινωνία με τους Πελάτες) και όρους υπεύθυνης διαχείρισης (βλ. ενότητα Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας),
  • υιοθετώντας την αρχή «Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση» για τις δραστηριότητές του,
  • διευκολύνοντας τους πελάτες του στην επέκταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής του εξοπλισμού τους και στην ανακύκλωση του τελικά απορριπτόμενου εξοπλισμού,
  • αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων (βλ. ενότητα Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη) και
  • ενημερώνοντας και προτρέποντας τους πολίτες να υιοθετούν πρακτικές ανακύκλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ εδώ