Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή

O Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει  ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα με επιπτώσεις,  που επηρεάζουν τη λειτουργία και τα ενδιαφερόμενα μέρη του, και γενικότερα όλο το εύρος των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται, από τον ΟΤΕ και την COSMOTE, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

(α) την μέτρηση ή/και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας,

(β) τον υπολογισμό των εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και λοιπών αερίων, σύμφωνα με το GHG (Greenhouse Gasses) Protocol,

(γ) τον καθορισμό προτεραιοτήτων, στη βάση των αποτελεσμάτων της απογραφής εκπομπών,

(δ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών ΑΦΘ.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ και η COSMOTE συμμετέχουν στη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή του Ομίλου DΤ, όπου έχει τεθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών CO2, κατά 20%, έως το 2020 σε επίπεδο Ομίλου DT (με έτος βάσης το 2008). 

Επιπλέον, σε αυτό το πλαίσιο ο ΟΤΕ και η COSMOTE εξασφάλισαν, για 6η συνεχόμενη χρονιά, από τη ΔΕΗ Α.Ε., Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) , πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο, ότι το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών του από τη ΔΕΗ Α.Ε. έχει παραχθεί από ΑΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ εδώ