Περιβάλλον

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά πρέπει να συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους.

Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έστω και εάν αυτές είναι μικρής κλίμακας. Ταυτόχρονα, οι ΤΠΕ προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και παραγωγής, σε πολλούς τομείς και δραστηριότητες.

Οι στόχοι της περιβαλλοντικής στρατηγικής του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές τους, η ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών.

Για την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής τους στρατηγικής και στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν διαμορφώσει ενιαία πολιτική και πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά ISO 14001:2004 με κοινή δομή και προσέγγιση.

Η δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ για την προστασία του περιβάλλοντος αποτυπώνεται στην Πολιτική Ποιότητας - Υγείας & Ασφάλειας – Περιβάλλοντος, και γίνεται πράξη μέσω των μέτρων / πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται, αποφασίζονται και υλοποιούνται.

Τι κάνει ο Όμιλος ΟΤΕ για το Περιβάλλον; Ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ομίλου το 2015, για την Προστασία του Περιβάλλοντος; Για να μάθεις κάνε κλικ εδώ