Με μια ματιά

Το όραμά μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα
Στον Όμιλο ΟΤΕ γνωρίζουμε ότι αποτελούμε έναν από τους ηγετικούς οργανισμούς τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και, με ενσωματωμένες τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία και τις δραστηριότητές μας, επιδιώκουμε την οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της κοινωνίας.


Οι προτεραιότητες μας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, προσδιορίζονται μέσω τεσσάρων στρατηγικών πυλώνων, που συμπεριλαμβάνουν τα πιο σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία και τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας:

Αγορά
Επενδύουμε στη συνεχή βελτίωση των τοπικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών και στην επέκταση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις. Λειτουργούμε πελατοκεντρικά, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών αλλά και με υπεύθυνο τρόπο, παρουσιάζοντας καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ ζητούμε από τους προμηθευτές μας να λειτουργούν με τις ίδιες αρχές.

Εργαζόμενοι
Παρέχουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενούς μας, με οδηγό τις αξίες που εκφράζονται στις Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων, αναγνωρίζοντας την καλή απόδοση, διασφαλίζουμε την ισότητα στην παροχή ευκαιριών και προωθούμε τη συνεργασία.

Κοινωνία
Σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, στηρίζουμε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την άμεση κάλυψη σημαντικών αναγκών και καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν, προωθώντας ενέργειες εθελοντισμού.

Περιβάλλον
Στοχεύουμε στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εταιρικές μας δραστηριότητές, στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την υιοθέτηση μιας πιο υπεύθυνης στάσης προς το περιβάλλον.