Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος ΟΤΕ αξιοποιεί την τεχνολογία για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Συνδέει τους ανθρώπους προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, ενώ βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξη του Ομίλου είναι αναπόσπαστο συστατικό της επιχειρηματικής στρατηγικής του και οι αρχές βιώσιμης ανάπτυξης είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία του.
Ο Όμιλος επιδιώκει με κάθε ενέργεια να ενισχύει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητά του, συμβάλλοντας στη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιχειρηματικό Μοντέλο Ομίλου ΟΤΕ: Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΟΤΕ έχει στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους του, αλλά και για τους πελάτες, την κοινωνία και τους εργαζόμενους.  Στο Μοντέλο αυτό, παρουσιάζονται οι εισροές, η δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι εκροές του Ομίλου ΟΤΕ.

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ: Στην Πολιτική αυτή, αποτυπώνεται ο τρόπος διακυβέρνησης εταιρικής υπευθυνότητας, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ένταξη των θεμάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, στις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες.

Κοινωνική Χάρτα Ομίλου ΟΤΕ: Στην Κοινωνική Χάρτα εκφράζεται η δέσμευσή στην ηθική εταιρική διακυβέρνηση, η οποία αποτελεί έναν οδηγό συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους, τους επενδυτές και τους προμηθευτές του Ομίλου. 

Ανάλυση Ουσιαστικότητας: Οι εταιρείες του Ομίλου προσδιορίζουν τα σημαντικότερα θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, μέσω της «Ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων», η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την προσέγγιση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου

Συνεισφορά στην Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: O Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο, πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Το Σεπτέμβριο του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable Development Goals). Ο Όμιλος μέσω των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του, συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας: Για την διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας λειτουργεί κοινή Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ, με περισσότερους από 50 εκπροσώπους από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες. Επικεφαλής της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας, είναι η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική και τις επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το 2016, μπορείτε να δείτε στο www.otegroupsustainability2016.gr και στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016