Ποιότητα

Διαχείριση & Βελτιστοποίηση Διαδικασιών

Αναλύουμε, καταγράφουμε και βελτιστοποιούμε συνεχώς τις διαδικασίες μας, με στόχο να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας αιχμής σε κάθε εσωτερικό και εξωτερικό πελάτη. Γι' αυτό έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα Εταιρικό Μοντέλο Διαδικασιών που βασίζεται στο μοντέλο e-TOM.

Με βάση το e-TOM (enhanced Telecom Operations Map), ένα best practice μοντέλο διαδικασιών για τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, επιτυγχάνουμε την οργάνωση και κατηγοριοποίηση των διαδικασιών της Εταιρείας με δομημένο τρόπο, παρέχοντας έτσι καθοδήγηση στους εργαζόμενους όλης της Εταιρείας σχετικά με τις λειτουργίες που εκτελούν ως μονάδες, αλλά και ως μια ενιαία ομάδα. Απώτερος σκοπός είναι, βάσει του  e-TOM να υλοποιούνται "end-to-end" εταιρικές διεργασίες (value chains) οι οποίες προσθέτουν αξία στον πελάτη.

Επίσης, το Εταιρικό Μοντέλο Διαδικασιών  και η συστηματική καταγραφή, αξιολόγηση και βελτιστοποίησή του, αποτελούν τη βάση ενός Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System). Στα πλαίσια αυτού, έχουν επιτευχθεί ως σήμερα οι πιστοποιήσεις Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001), διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001) και διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301). Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης εξελίσσεται συστηματικά, βάσει των αναγκών της εταιρείας, για την υποστήριξη και ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, μέσω ενοποιημένων διαδικασιών.

Στα πλαίσια της ενοποιημένης διαχείρισης των συστημάτων, διασφαλίζουμε και εξελίσσουμε συνεχώς την ποιότητα των υφιστάμενων διαδικασιών, για να επιτυγχάνονται οι ακόλουθες συνέργειες:

  • Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη διαχείριση ανθρώπων και πόρων
  • Συστηματική Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών/ διεργασιών
  • Διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων
  • Ενοποίηση των διαδικασιών / διεργασιών
  • Απλοποίηση των διαδικασιών / διεργασιών
  • Κεντρικοποιημένη τεκμηρίωση στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι (Single point of access)

Ακόμα, στα πλαίσια της συστηματικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT Services), η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το SOC 1 TYPE II από διεθνή ελεγκτική Εταιρεία, για την αποτελεσματική και ελεγχόμενη λειτουργία των συστημάτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες Πληροφορικής που παρέχονται σε πελάτη, αναφορικά με το πληροφοριακό σύστημα τιμολόγησης, και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISAE 3402 (Type II) "Assurance Reports on Controls at a Service Organisation", του "International Auditing and Assurance Standards Board".

Τέλος, οι υφιστάμενες πιστοποιήσεις και η συστηματική επέκτασή τους επιβεβαιώνουν τη συνεχή προσπάθειά μας να εφαρμόζουμε διεθνή πρότυπα και πρακτικές.