Υγεία και Ασφάλεια

H υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. Διοίκηση και εργαζόμενοι εργάζονται συστηματικά για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας. Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας θεωρούνται ζωτικής σημασίας για το επιτυχημένο και βιώσιμο μέλλον του Ομίλου και έχουν άμεση επίδραση σε θέματα όπως η ικανοποίηση των εργαζομένων, η ευημερία, η ποιότητα της εργασίας και η εταιρική κουλτούρα. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ δρουν προληπτικά προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και τα αντίστοιχα πρότυπα συστήματα διαχείρισης ως ελάχιστες απαιτήσεις. Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου ΟΤΕ έχει ως στόχο την υποστήριξη των Επιχειρησιακών Μονάδων του Ομίλου.

Σε όλους τους εργαζόμενους παρέχεται ενημέρωση και εκπαίδευση προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των προδιαγραφών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης κατά την πρόσληψη, αλλά και επιπλέον εκπαιδεύσεις, όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές στα καθήκοντα των εργαζομένων. Η εκπαίδευση καλύπτει τους δυνητικούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες, όπως οι απασχολούμενοι σε εξωτερικές εργασίες πεδίου και οι αναρριχητές / εναερίτες, συμμετέχουν σε ετήσια βάση σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, τα μέτρα πρόληψης και τα σημεία ελέγχου.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 

facebook
instagram
youtube
twitter