Βιώσιμη Ανάπτυξη

Content:1486048224853

Στον Όμιλο ΟΤΕ συμβάλλουμε σε έναν κόσμο  καλύτερο για όλους, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στρατηγικός στόχος μας είναι να αποτελούμε έναν σύγχρονο, δυναμικό, πελατοκεντρικό οργανισμό, υψηλών επιδόσεων, με ηγετική θέση στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε.

 

"Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης"

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής του και οι Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία του. 

O Όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητά του, συμβάλλοντας στη στήριξη της κοινωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιχειρηματικό Μοντέλο Ομίλου ΟΤΕ: Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΟΤΕ στοχεύει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους του, αλλά και για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Στο μοντέλο αυτό, παρουσιάζονται οι εισροές, η δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι εκροές του Ομίλου ΟΤΕ.

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ: Στην Πολιτική αυτή καθορίζεται  η στρατηγική και το πλάνο δράσης Εταιρικής Υπευθυνότητας του  ΟΤΕ και των θυγατρικών εταιρειών του, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, όσο και τις πολιτισμικές προτεραιότητες και προκλήσεις. 

Κοινωνική Χάρτα Ομίλου ΟΤΕ: Στην Κοινωνική Χάρτα εκφράζεται η δέσμευσή στην ηθική εταιρική διακυβέρνηση, η οποία αποτελεί έναν οδηγό συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους, τους επενδυτές και τους προμηθευτές του Ομίλου.   

Ανάλυση Ουσιαστικότητας: Οι εταιρείες του Ομίλου προσδιορίζουν τα σημαντικότερα θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, μέσω της «Ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων», η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την προσέγγιση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου.

Συνεισφορά στην Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: O Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο, πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals). Ο Όμιλος ΟΤΕ εξέτασε την επίπτωσή του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  σε όλη την αλυσίδα αξίας του και εντόπισε τους 7 Στόχους στους οποίους  συνεισφέρει περισσότερο και οι οποίοι έχουν συνδεθεί με τους στρατηγικούς στόχους και τις δράσεις του.

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης: Για την διαχείριση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης λειτουργεί κοινή Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, με περισσότερους από 50 εκπροσώπους από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες, επικεφαλής της οποίας είναι η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017

facebook
instagram
youtube
twitter