Βήματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

 • Δέσμευση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και Μηχανισμός διαχείρισης ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών (Βήματα 1 και 2)

  Ο σεβασμός και η τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ενσωματώνονται στις Πολιτικές του Ομίλου ΟΤΕ, όπως στον Κώδικα Δεοντολογίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, στον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών και στις Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς. Επίσης, σύμφωνα με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, έχει οριστεί υπεύθυνος Officer για τη διαχείριση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τυχόν ερωτήματα (εσωτερικά ή/και εξωτερικά) ή παράπονα/καταγγελίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα του ανθρώπου υποβάλλονται στα υφιστάμενα κανάλια Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης «Ask Me» και «Tell Me». Για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα σχετικά με τον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ, το ακόλουθο κανάλι Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι, επίσης, διαθέσιμο: humanrights@ote.gr.
   
 • Ανάλυση κινδύνων, εκτίμηση των επιπτώσεων και ενσωμάτωση στη λειτουργία του Ομίλου (Βήματα 3 και 4)

  Στον Όμιλο ΟΤΕ, λαμβάνουμε μέτρα για να αναγνωριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων που συνδέονται με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους. Οι Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών απαιτούν από τις εταιρείες να ενσωματώσουν τη διάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις σχετικές επιχειρηματικές περιοχές και τις εσωτερικές διαδικασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενσωμάτωση των απαιτήσεων για την τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις συμβάσεις με τους προμηθευτές.
   
 • Παρακολούθηση, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση και συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων (Βήματα 5 και 6)
  Η παρουσίαση της προσέγγισης και της επίδοσης του Ομίλου σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, σε ετήσια βάση, γίνεται κυρίως μέσω του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η δημοσίευση του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών αποτελεί ένα παράδειγμα της προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών. 
   

facebook
instagram
youtube
twitter