• Εγκαθίσταται ένα ευρύ δίκτυο οπτικών ινών.
  • Τίθεται σε εμπορική εκμετάλλευση το δημόσιο δίκτυο HELLASPAC.

facebook
instagram
youtube
twitter