Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Για τη διασφάλιση του ελέγχου των κινδύνων που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατανάλωση ενέργειας, το αντικείμενο του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης επεκτάθηκε το 2016, με την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001. Αρχικά το Σύστημα εφαρμόστηκε σε περιορισμένο αριθμό κρίσιμων εγκαταστάσεων. Σταδιακά επεκτάθηκε και το 2018 εφαρμόστηκε σε 9 κτιριακά συγκροτήματα (που περιλαμβάνουν κτίρια τεχνολογίας και κτίρια γραφείων, data center, δραστηριότητες υποστήριξης πελατών (call center) και το κτίριο διοίκησης του Ομίλου) καθώς και σε 12 σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας.  Ο στρατηγικός μας στόχος είναι ο περαιτέρω εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου μας με εγκαταστάσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 (Ελλάδα).

facebook
instagram
youtube
twitter