Πολιτική Προμηθειών

Στον Όμιλο OTE αναγνωρίζουμε ότι η διάχυση βασικών αξιών και προτύπων στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Αυτό προϋποθέτει την προσπάθεια για συνεχή αύξηση της επιρροής στους προμηθευτές, με στόχο την προώθηση αρχών δεοντολογίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία του περιβάλλοντος και την παρεμπόδιση της παιδικής εργασίας.

Από τον Δεκέμβριο του 2013, στον OTE και την COSMOTΕ ακολουθούμε κοινή Πολιτική Προμηθειών, στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται όλοι οι όροι και οι κανονισμοί, σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιούνται οι προμήθειες. Οι βασικοί στόχοι της Πολιτικής Προμηθειών είναι:

  • Η βελτιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας σε όρους κόστους, ποιότητας και χρόνου
  • Η διασφάλιση της διαφάνειας μέσω της αξιολόγησης των προμηθευτών
  • Η συμμόρφωση με τη διεθνή Πολιτική Προμηθειών της DT
Η κοινή Πολιτική Προμηθειών που ακολουθούμε στις δύο εταιρείες δεν κάνει διάκριση μεταξύ τοπικών και μη προμηθευτών. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, αποτελεί κοινή πρακτική για μας η στήριξη των εγχώριων προμηθευτών. 

Ο τρόπος διαχείρισης των προμηθευτών ΟΤΕ και COSMOTE συνοψίζεται στο παρακάτω γράφημα:

Στον ΟΤΕ και την COSMOTE, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, έχουμε ως στόχο την έγκαιρη εξόφληση των προμηθευτών τους, όπως ορίζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται.
 

facebook
instagram
youtube
twitter