Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Content:1486049639174

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν οι κάτωθι Πολιτικές και Κώδικες:

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο-οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά. Σε συνδυασμό με τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας.

Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων Ομίλου ΟΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ

Δεσμευτικοί Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ για τη Συμμόρφωση με το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Πολιτική περί Δωρεών Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική περί Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική περί Αποδοχής & Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική Σύναψης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη
facebook
instagram
youtube
twitter