Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση ενός οργανισμού με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση για την υπεύθυνη λειτουργία του. Η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη του (κυρίως οι πελάτες, οι μέτοχοι και οι επενδυτές, τα μέσα ενημέρωσης, το κράτος και οι προμηθευτές) ουσιαστικά απαιτούν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του Ομίλου με νόμους και κανονισμούς, και τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, εκβιασμών και δωροδοκίας.

Στον Όμιλο ΟΤΕ έχουμε αναπτύξει και έχουμε εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (Enterprise Risk Management System), με στόχο τη διασφάλιση ενός κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου και τη μελλοντική επιχειρηματική επιτυχία του Ομίλου.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, ισχύει η ακόλουθη Πολιτική:
  • Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

Η πολιτική αυτή περιγράφει τις τρέχουσες απαιτήσεις διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και ασφάλισης του Ομίλου OTE και τις σχετικές αρμοδιότητες.

Ταυτόχρονα, η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Ομίλου ΟΤΕ. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, έχει καθιερωθεί και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Management System), ο ακρογωνιαίος λίθος του οποίου είναι η πρόληψη. Το Σύστημα αφορά στη συμμόρφωση όλων (Εργαζομένων και Διοίκησης) με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εσωτερικές Πολιτικές.

Όλοι οι εργαζόμενοι ή / και τρίτα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.λπ.) μπορούμε, επώνυμα ή ανώνυμα, να αναφέρουμε στα κανάλια επικοινωνίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης θέματα παραβατικής συμπεριφοράς και να εκφράσουμε έναν προβληματισμό ή ένα παράπονο σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των Εταιρικών Πολιτικών ή της Νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017
 

facebook
instagram
youtube
twitter