Πολιτικές Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, ισχύει η ακόλουθη Πολιτική: 

Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ 

Η πολιτική αυτή περιγράφει τις τρέχουσες απαιτήσεις διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και ασφάλισης του Ομίλου OTE και τις σχετικές αρμοδιότητες. 
 

facebook
instagram
youtube
twitter