ΟΤΕ ΑΕ

Content:1486048494995

Η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ ή Εταιρεία) ιδρύθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Ν.Π.Ι.Δ.) με τον Α.Ν. 1049/1949 (ΦΕΚ Α’ 193/1949) και λειτουργεί σήμερα σύμφωνα με το Καταστατικό της, την ισχύουσα για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία και, ως ανώνυμη εταιρεία με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το εν γένει θεσμικό πλαίσιο για τις εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρείες. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε εκατό έτη από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΚΥΑ με αριθ. 88498/96 (ΦΕΚ Β’ 1165/27.12.1996).

Η Εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (με κεντρικά γραφεία στη Λεωφ. Κηφισίας 99), χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ», είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 1037501000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 347/06/Β/86/10) και έχει ΑΦΜ 094019245.
 

facebook
instagram
youtube
twitter