Μετοχή

Content:1486049914023

Γενικές Πληροφορίες

Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου (GDRs). Από το Σεπτέμβριο του 2010 σταμάτησε η διαπραγμάτευση των μετοχών του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADRs) του ΟΤΕ διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά OTC (Over the Counter) με ticker HLTOY με το πρόγραμμα Level I ADRs.

Σύμβολα ΟΤΕ
 

ΧΑ  OTE
OTC  HLTOY
Bloomberg  HTO GA
Reuters  OTEr.AT


Aριθμός εκδοθεισών και κυκλοφορούντων μετοχών  του ΟΤΕ:​

Εκδοθείσες Μετοχές 470.174.576
Ίδιες Μετοχές κατά την 31/03/2020     1.126.214
Κυκλοφορούσες Μετοχές 470.174.576
 
Μετοχική Σύνθεση (31/03/2020)
*Συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα ψήφου ύψους 4,54% που κατέχει μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το Ελληνικό Δημόσιο.
 
Μετοχολόγιο ΟΤΕ                                      Θεματοφύλακας ΟΤΕ                                       
Αγίου Λουκά και Ικάρου 1, 19002             The Bank of New York
Παιανία, Ελλάδα  101 Barclay Street,
   New York , NY 102 86
τηλ: +30 210 61 17364  USA
   Shareholder Relations: + 1-888-269-2377
       +30 210 63 32 342 www.adrbny.com
 

facebook
instagram
youtube
twitter