Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών

Ο Όμιλος ΟΤΕ, αναγνωρίζει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ως κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών, την ευθύνη του σε σχέση με την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η επιτυχία μας στηρίζεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας, ακεραιότητας και υπεροχής  και στον απόλυτο σεβασμό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει τον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών».
 

facebook
instagram
youtube
twitter