Κλιματική Αλλαγή & Περιβάλλον

Content:1486050625407

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έστω και εάν αυτές είναι μικρής κλίμακας. Παράλληλα όμως, οι ΤΠΕ προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και παραγωγής, σε πολλούς τομείς και δραστηριότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει Περιβαλλοντική Στρατηγική  με στόχο:

  • την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του,
  • την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, 
  • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών.
Για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής ο Όμιλος μας:
  • εφαρμόζει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.
  • επιδιώκει την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία του προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, και παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα ανακύκλωσης παλαιού εξοπλισμού αλλά και επέκτασης του ωφέλιμου χρόνου ζωής του εξοπλισμού τους.
  • αναπτύσσει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών του και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • διασφαλίζει ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης από τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
  • εφαρμόζει τις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού στον παρεχόμενο εξοπλισμό.
  • αξιολογείται από διεθνείς δείκτες υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και επενδυτές και συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις που επιβραβεύουν καλές πρακτικές.
Στοχεύοντας στην αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών του Ομίλου εφαρμόζουν, στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πιστοποιημένα κατά ISO 14001, με  παρόμοια δομή, προσέγγιση και πολιτική, στην οποία αποτυπώνεται και η δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος.

facebook
instagram
youtube
twitter