Κυκλική Οικονομία

Content:1486048850795

Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο δίνεται έμφαση στην επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, στη μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας και υλικών που αναλώθηκαν. Το μοντέλο αυτό αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, η οποία απαιτεί αλλαγές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους.

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζοντας ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του:

  • θέτοντας προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα και όρους υπεύθυνης διαχείρισης στους προμηθευτές του,
  • υιοθετώντας την αρχή «Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση» για τις δραστηριότητές του,
  • διευκολύνοντας τους πελάτες στην επέκταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής του εξοπλισμού τους και στην ανακύκλωση του τελικά απορριπτόμενου εξοπλισμού,
  • αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων και
  • ενημερώνοντας και προτρέποντας τους πολίτες να υιοθετούν πρακτικές ανακύκλωσης

 

facebook
instagram
youtube
twitter