Υπεύθυνος Ανταγωνισμός

Στον Όμιλο ΟΤΕ, σεβόμαστε τον καταναλωτή, προάγουμε τον υπεύθυνο ανταγωνισμό, συμμορφωνόμαστε με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και εφαρμόζουμε διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές.

Στον Όμιλο ΟΤΕ είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην τήρηση των κανονισμών που διέπουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και το περιεχόμενο στην Ελλάδα και τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του.

Έχουμε δεσμευτεί να συνεργαζόμαστε με κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις και άλλους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και ταυτόχρονα συμβάλλει στη γενικότερη κοινωνική ευημερία.

Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπακούει στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ. Στην Ελλάδα διέπεται τόσο από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές διατάξεις περί ανταγωνισμού, όσο και από ειδικές ρυθμίσεις για τον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΟΤΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε κλαδικά και πολυσυλλεκτικά forums, ενώσεις και πρωτοβουλίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προωθήσει τον υπεύθυνο ανταγωνισμό, την αυτορρύθμιση και τη συνεργασία σε κοινωνικά ζητήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017

facebook
instagram
youtube
twitter