Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Στον Όμιλο ΟΤΕ επιδιώκουμε να δίνουμε το παράδειγμα, λειτουργώντας υπεύθυνα σε όλα τα επίπεδα και την αλυσίδα αξίας του.

Για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει διαδικασίες, πολιτικές, εργαλεία και μηχανισμούς που επιτρέπουν στις εταιρείες του Ομίλου να διαχειρίζονται θέματα:

  • Εταιρικών κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης
  • Ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Επιχειρησιακής συνέχειας
  • Ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας
  • Ασφάλειας και απορρήτου των δεδομένων
  • Ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου
  • Υπεύθυνων προμηθειών και εφοδιαστικής Αλυσίδας
Επιπλέον, με στόχο να παρέχουμε στους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες / προμηθευτές του Ομίλου μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, προχωράμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου. Ο µετασχηματισμός αφορά τόσο στον σχεδιασµό και την προσφορά νέων ψηφιακών προϊόντων, όσο και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζοµένων, αλλά και την απλοποίηση συναλλαγών µε προμηθευτές και συνεργάτες.

Περισσότερες πληροφορίες για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017

facebook
instagram
youtube
twitter