Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων

Σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της, μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τον Όμιλο ΟΤΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο ή το Καταστατικό, και εκλέγει/ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κάθε μέτοχος ΟΤΕ δικαιούται να μετέχει και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Κάθε πλήρως αποπληρωμένη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Η κτήση και απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

Σύγκληση-Πρόσκληση 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα του Ομίλου ΟΤΕ ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση, και, σύμφωνα με το Καταστατικό της, εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ΟΤΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπει ο Νόμος (τόπος, ημερομηνία, ώρα, θέματα ημερήσιας διάταξης κ.λπ.), αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 20 πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίασή της. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι η ΟΤΕ Α.Ε. είναι εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, στην ιστοσελίδα δημοσιεύονται και οι λοιπές πληροφορίες σύμφωνα με το Νόμο. Σε περίπτωση Επαναληπτικών Συνελεύσεων των μετόχων, οι προθεσμίες συντομεύονται και δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης και ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 

Λήψη αποφάσεων 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ΟΤΕ βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει νόμιμα, συζητά εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έχει αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μ.κ.).  Σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 20), απαιτείται εξαιρετική απαρτία, δηλαδή παρουσία ή εκπροσώπηση των 2/3 του μ.κ. (π.χ. συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, αύξηση ή μείωση του μ.κ. κ.λπ.). Εάν η προβλεπόμενη από το Καταστατικό απαρτία δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται εκ νέου σε Επαναληπτική Συνεδρίαση μέσα σε 20 ημέρες από την αρχική, η οποία, στις περιπτώσεις συνήθους απαρτίας, συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε κι αν είναι το ποσοστό του μ.κ. που παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή, στη δε περίπτωση εξαιρετικής απαρτίας απαιτείται η παρουσία ή εκπροσώπηση του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται και 2η Επαναληπτική Συνεδρίαση, στην οποία απαιτείται η παρουσία ή εκπροσώπηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του μ.κ.  

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων και τρόπος άσκησης 

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας και ο τρόπος άσκησής τους καθορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.  


 
Γενική Συνέλευση Ημερομηνία Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων 19/12/2018   Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
66η Τακτική Γενική Συνέλευση 12/06/2018 15/06/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15/02/2018 20/02/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
65η Τακτική Γενική Συνέλευση 23/06/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.05.2017 18/05/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22.12.2016 23/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19.10.2016 24/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
64η Τακτική Γενική Συνέλευση 23/06/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16/12/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
63η Τακτική Γενική Συνέλευση 12/06/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23/12/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
62η Τακτική Γενική Συνέλευση 24/06/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30/04/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30/12/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
61η Τακτική Γενική Συνέλευση 26/06/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20/12/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
60η Τακτική Γενική Συνέλευση 15/06/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22/03/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 06/12/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
59η Τακτική Γενική Συνέλευση 23/06/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23/12/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23/07/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
Επαναληπτική 58η Τακτική Γενική Συνέλευση 28/06/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
58η Τακτική Γενική Συνέλευση 16/06/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
Επαναληπτική 57η Τακτική Γενική Συνέλευση 10/07/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
57η Τακτική Γενική Συνέλευση 24/06/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 07/04/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 06/02/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Συμπληρωματική Ανακοίνωση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08/01/2009 Πρόσκληση  
Επαναληπτική 56η Τακτική Γενική Συνέλευση 09/07/2008 Πρόσκληση Αποφάσεις
56η Τακτική Γενική Συνέλευση 26/06/2008 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08/11/2007 Πρόσκληση Αποφάσεις
55η Τακτική Γενική Συνέλευση 21/06/2007 Πρόσκληση Αποφάσεις
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 03/04/2007 Πρόσκληση Αποφάσεις
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 27/03/2007 Πρόσκληση  
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14/03/2007 Πρόσκληση  
Α' Επαναληπτική 54η Τακτική Γενική Συνέλευση 31/07/2006 Πρόσκληση  
Α' Επαναληπτική 54η Τακτική Γενική Συνέλευση 18/07/2006 Πρόσκληση  
Α' Επαναληπτική 54η Τακτική Γενική Συνέλευση 06/07/2006 Πρόσκληση  
54η Τακτική Γενική Συνέλευση 22/06/2006 Πρόσκληση Αποφάσεις
      Αποφάσεις
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 04/11/2005 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19/10/2005 Πρόσκληση  
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 06/07/2005 Πρόσκληση Αποφάσεις
53η Τακτική Γενική Συνέλευση 16/06/2005 Πρόσκληση Αποφάσεις
52η Τακτική Γενική Συνέλευση 17/06/2004 Πρόσκληση Αποφάσεις

facebook
instagram
youtube
twitter