Επιχειρησιακή Συνέχεια

Οι πελάτες του Ομίλου ΟΤΕ απαιτούν αδιάλειπτη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς μια διακοπή στη λειτουργία των δικτύων έχει άμεση επίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, στον Όμιλο επενδύουμε στην ανάπτυξη συστήματος για την έγκαιρη αναγνώριση και την αντιμετώπιση καταστάσεων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών του Ομίλου.

Στον Όμιλο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της διασφάλισης απρόσκοπτης παροχής ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων, στοχεύουμε στην επίτευξη μέγιστου βαθμού ανθεκτικότητας και ικανότητας να ανταπεξέρχομαστε σε δυσμενείς και έκτακτες συνθήκες.

Το 2017, στον Όμιλο ΟΤΕ ολοκλήρωσαμε επιτυχώς τον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης κατά ISO 22301:2012 του Συστήματος Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας του ΟΤΕ και της COSMOTE.

Η Επιχειρησιακή Συνέχεια θεωρείται κρίσιμη και για το λόγο αυτό, σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες που καλύπτουν το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου. Το 2017 συνεχίσαμε την υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρησιακής Συνέχειας σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017
 

facebook
instagram
youtube
twitter