Επιτροπές

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου


Επιτροπή Ελέγχου

H Επιτροπή Ελέγχου της ΟΤΕ ΑΕ λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1999. Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τις εταιρείες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά (εισηγμένες εταιρείες).

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του και κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής οικονομικών αναφορών (financial reporting process) και ειδικότερα σχετικά με την ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων, την επάρκεια και λειτουργία των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, την αξιολόγηση των τακτικών ελεγκτών κλπ. Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Επιτροπής  για την εκπλήρωση του εν λόγω Σκοπού της, περιγράφονται ενδεικτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Ανδρέας Ψαθάς (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και Παναγιώτης Σκευοφύλαξ (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.). 

Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Η λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού θεσπίστηκε το 2004. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι κυρίως η Έγκριση των σχεδίων πλαισίων αμοιβών, παροχών, αποζημιώσεων, προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και σχεδίων για επιβράβευση εκπλήρωσης στόχων και η Πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές και παροχές του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Srini Gopalan (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και η κα Kyra Orth (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.).

facebook
instagram
youtube
twitter