Επιτροπές


Επιτροπή Ελέγχου

H Επιτροπή Ελέγχου της ΟΤΕ ΑΕ λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1999 στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αρχών εταιρικής  διακυβέρνησης σχετικά με τις εταιρείες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά (εισηγμένες εταιρείες). Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, δηλαδή αποτελείται μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι 3μελής, αποτελούμενη από δυο ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Επιτροπής  για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού της περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της
και συνοπτικά αφορούν στα παρακάτω:

 • Στη διαδικασία  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 • Στην επιλογή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας και του έργου τους.
 • Στις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 
 • Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Στην εποπτεία του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία προσωπικών Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer)
 • Στις συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
 • Στη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών (αναφορών) που αφορούν λογιστικά θέματα και θέματα εσωτερικών λογιστικών ή οικονομικών ελέγχων.
Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την αντιμετώπιση τυχόν διαπιστωμένων αδυναμιών.
 
Επίσης, η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής  αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Ανδρέας Ψαθάς (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και Βασίλειος Βασσάλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.). 


Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΟΤΕ ΑΕ λειτουργεί από το 2004. Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζονται από αυτό, εκ των οποίων δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος το οποίο και προεδρεύει της Επιτροπής.  
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι παρακάτω:
 • Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενους στόχους απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών.
 • Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών.
 • Εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται), αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
 • Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την γενικότερη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας και το συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση.
 • Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την Πολιτική Αποδοχών του Άρθρου 110 του νόμου 4548/2018.
 • Εξετάζει την ετήσια Έκθεση Αποδοχών που το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.
 • Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον κανονισμό λειτουργίας της τον οποίο επαναξιολογεί ανά διετία.
Η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής   αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Srinivasan Gopalan (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και η κα Kyra Orth (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.).

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (BoD Nomination Committee) συστάθηκε στις 12-06-2019 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό την αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία για την ανάδειξη υποψήφιων Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) ανεξάρτητο, κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, μη εκτελεστικό μέλος το οποίο και προεδρεύει της Επιτροπής.
 
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή Ανεξάρτητων μη –εκτελεστικών μελών συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων:
 • O καθορισμός κριτηρίων επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη ποικιλομορφίας, περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.
 • H περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • H αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειρίας και με βάση αυτή την αξιολόγηση, η σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων.
 • H διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού υποψηφίων.
 • H υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του με βάση τις εταιρικές διαδικασίες.
Η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής   αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και Srinivasan Gopalan   (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) καθώς και η κα Kyra Orth (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

facebook
instagram
youtube
twitter