Επιλογή Προμηθευτών

Για την επιλογή των υποψήφιων Προμηθευτών και τον αντίστοιχο καθορισμό της σχετικής λίστας (long list) η αρμόδια επιχειρησιακή μονάδα Διαχείρισης Προμήθειας, σε συνεργασία με την αιτούσα επιχειρησιακή μονάδα, πραγματοποιεί σχετική έρευνα αγοράς.

Για τις εταιρείες της λίστας των υποψήφιων προμηθευτών με τις οποίες είτε δεν έχει υπάρξει συνεργασία στο παρελθόν (νέες εταιρείες) είτε δεν έχει υπάρξει συνεργασία για πάνω από δύο (2) έτη, εφόσον η προμήθεια υπερβαίνει το ποσό των50.000€ (με εξαίρεση τους συμβούλους, οι οποίοι ελέγχονται ανεξαρτήτως ύψους σύμβασης), διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος της ακεραιότητας και αξιολόγησή τους (Integrity Check and Compliance Business Assessment), σύμφωνα με τα κριτήρια της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ελέγχεται επίσης εάν οι εν λόγω εταιρείες υπάρχουν ή όχι στον Κατάλογο Μη Συμμορφούμενων Προμηθευτών (Non Compliant List).

Επίσης, μεταξύ άλλων, η διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών και η επιλογή τους μέσω της υποβολής προσφορών βασίζεται στα παρακάτω βασικά κριτήρια:

  • τεχνικές προδιαγραφές
  • τιμή
  • εμπορικοί όροι
  • όροι συμβάσεων
  • τακτικοί έλεγχοι
  • κριτήρια που σχετίζονται με την Εταιρική Υπευθυνότητα (π.χ. Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας, Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών κ.λπ.)
Ειδικά κριτήρια που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα μπορούν να προστεθούν σε κάθε προκήρυξη προμηθειών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται και ορίζονται από την επιχειρησιακή μονάδα που ξεκινά τη διαδικασία προμήθειας. Όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να δηλώσουν ότι συμφωνούν ρητά με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών ΟΤΕ ή/και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών COSMOTE, οι οποίοι συνοψίζουν την πρόθεση των εταιρειών να συνεργαστούν με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνους προμηθευτές. Η πρόθεσή μας αυτή στον Όμιλο ΟΤΕ ενισχύεται από την Κοινωνική Χάρτα του Ομίλου ΟΤΕ, με την οποία διακηρύσσουμε τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όταν οι εθνικοί νόμοι και ρυθμίσεις ή/και η εφαρμογή τους δεν είναι επαρκείς ή δεν υφίστανται, την τήρηση και εφαρμογή των Δέκα Βασικών Κοινωνικών Αρχών της ως δεσμευτικών, οπουδήποτε δραστηριοποιείται. 

Η σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν οι προμηθευτές περιλαμβάνει ειδικές ρήτρες αναφορικά με θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα πληροφοριών. Επιπλέον, η υπογραφή της σύμβασης διασφαλίζει και τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών ΟΤΕ ή COSMOTE. 

Οι Κώδικες Δεοντολογίας Προμηθευτών του ΟΤΕ και της COSMOTE περιγράφουν τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν οι εταιρείες, προκειμένου για την επιλογή προμηθευτών και την αξιολόγησή τους σε τομείς που αφορούν στην εργασία, την υγεία και την ασφάλεια, αλλά και σε περιβαλλοντικά και ηθικά θέματα. Επιπλέον, οι προμηθευτές δεσμεύονται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι υπεργολάβοι τους να συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του ΟΤΕ εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ το 2013, ενώ ο αντίστοιχος της COSMOTE βρίσκεται σε ισχύ από το 2008.

Στους Κώδικες Δεοντολογίας Προμηθευτών περιλαμβάνεται αναλυτική ενότητα για τα θέματα εργασίας, σύμφωνα με την οποία οι προμηθευτές δεσμεύονται να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να τους αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό, σύμφωνα με τις αρχές της διεθνούς κοινότητας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ρήτρες αναφορικά με την ελευθερία επιλογής εργασίας, την απαγόρευση κάθε μορφής καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας και την προστασία των νέων εργαζομένων. Υπάρχουν, επίσης, πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τις ώρες εργασίας, τους μισθούς, τους δίκαιους και εύλογους όρους απασχόλησης, καθώς και μία διάταξη για την ανθρώπινη μεταχείριση, την απαγόρευση των διακρίσεων και την αναγνώριση της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι.
 

facebook
instagram
youtube
twitter