Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης/Πιστοποιητικά

Content:1486048326390

Με στόχο να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία πελάτη, τη βέλτιστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και τεχνολογίες αιχμής, ο Όμιλος ΟΤΕ εφαρμόζει Εταιρικό Μοντέλο Διαδικασιών στο πλαίσιο του οποίου διασφαλίζεται η συστηματική αξιολόγηση, καταγραφή και βελτιστοποίησή τους. Ταυτόχρονα, το Εταιρικό Μοντέλο Διαδικασιών αποτελεί τη βάση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System) που εφαρμόζεται στον Όμιλο ΟΤΕ.

Ο OTE και η COSMOTE πιστοποιήθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του PAS 99 (Publicly Available Specification), για το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζουν, επιβεβαιώνοντας ότι για το σύνολο των πιστοποιημένων συστημάτων τους, ακολουθείται κοινή μεθοδολογία, ενσωματώνοντας σε ένα σύστημα τις επιμέρους απαιτήσεις τους.

Υπό το πρίσμα της ενοποιημένης διαχείρισης των συστημάτων τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς υιοθετείται ευθυγραμμισμένη φιλοσοφία κατά την ανάπτυξη των συστημάτων, μειώνεται ο μέσος χρόνος εφαρμογής τους, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης του οργανισμού.

Πολιτική Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Ομίλου ΟΤΕ

«Εμείς» στον  «Όμιλο ΟΤΕ», με οδηγό το «ΟΡΑΜΑ», την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και τις «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ», προσπαθούμε να ενισχύσουμε την επιτυχή πελατοκεντρική φιλοσοφία μας, την ανταγωνιστική θέση μας και την παροχή τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ως «εταιρικός πολίτης» στοχεύουμε στην παροχή αξίας στα ενδιαφερόμενα μέρη και πιστεύουμε ότι η ποιότητα, η υγεία & ασφάλεια στην εργασία, η ορθολογική διαχείριση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν κρίσιμα θέματα για την κουλτούρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα διευθυντικά μας στελέχη καλούνται να αποτελέσουν υπόδειγμα. 

Στοχεύοντας στην Επιχειρηματική Αριστεία, δεσμευόμαστε για:

  • τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και της απόδοσής μας μέσω του καθορισμού, της παρακολούθησης και της αναθεώρησης των στόχων μας, με σκοπό να ικανοποιήσουμε ή και – όπου αυτό είναι εφικτό - να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή των πελατών, των μετόχων, των συνεργατών, του προσωπικού μας καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου,
  • την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τη διασφάλιση ενός επαρκώς υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας δεδομένων,
  • την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών πληροφορικής.
  • την αξίωση συμμετοχής του προσωπικού μας, των ανάδοχων και προμηθευτών μας στην επίτευξη των στόχων μας, σχετικά με την ποιότητα των εργασιών μας, την υγεία και την ασφάλεια, την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με την εφαρμογή όλων των σχετικών κανονισμών και προγραμμάτων,
  • την προσπάθεια εξεύρεσης καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά στις λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες μας, την υιοθέτηση προληπτικών πρακτικών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της ρύπανσης, τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και την αποφυγή πιθανών τραυματισμών και προβλημάτων υγείας του προσωπικού, των συνεργατών και του ευρύτερου κοινού,
  • την ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, του προσωπικού μας και των ενδιαφερόμενων μερών μας σχετικά με την ποιότητα, το περιβάλλον, την ενέργεια και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία,
  • την προστασία του κοινού μέσω των βασικών αρχών και συστάσεων όπως αυτές αναφέρονται στη Πολιτική για την Η/Μ Ακτινοβολία, επιδιώκοντας τη διαφάνεια, την ενημέρωση, τη συμμετοχή και την προώθηση της επιστήμης,
  • την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, αλλά και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
Μ. Τσαμάζ, Διευθύνων Σύμβουλος

Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, κατά PAS99:2012
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά ISO 14001:2015
Γενικές Απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων, κατά ISO 17025:2017
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, κατά ISO 45001:2018
Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Κατευθυντήριες Οδηγίες, κατά ISO 19600:2014
Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, κατά ISO 20000-1:2011
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, κατά ISO 22301: 2012
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, κατά ISO 27001:2013
Διαχείριση Διακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες, κατά ISO 31000: 2018
Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, κατά ISO 37001:2016
Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, κατά ISO 50001:2011
Σύστημα Αρχών & Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Assurance Reports on Controls at a Service Organisation | ΙSAE 3402 (SOC 1) Type ΙΙ , ISAE 3000 (SOC 2) Type ΙΙ, SOC 3
facebook
instagram
youtube
twitter