Ενέργεια & Κλιματική αλλαγή

O Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα με επιπτώσεις, που επηρεάζουν τη λειτουργία και τα ενδιαφερόμενα μέρη του, και γενικότερα όλο το εύρος των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφωθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

(α) την μέτρηση ή/και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας,
(β) τον υπολογισμό των εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και λοιπών αερίων, σύμφωνα με το GHG (Greenhouse Gasses) Protocol,
(γ) τον καθορισμό προτεραιοτήτων, στη βάση των υπολογιζόμενων εκπομπών ανά δραστηριότητα,
(δ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών ΑΦΘ.

Παράλληλα, εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ συμμετέχουν στη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή του Ομίλου DΤ, στο πλαίσιο της οποίας έχει τεθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών CO2, κατά 20%, έως το 2020 σε επίπεδο Ομίλου DT (με έτος βάσης το 2008). Ο Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα εξασφάλισε, για 7η συνεχόμενη χρονιά, από τη ΔΕΗ Α.Ε., έναν από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου κατά το 2017 Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο, ότι το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών του από τη ΔΕΗ Α.Ε. έχει παραχθεί από ΑΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ εδώ

facebook
instagram
youtube
twitter