Ενέργεια & Κλιματική αλλαγή

Content:1486048865427

O Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα με επιπτώσεις, που επηρεάζουν τη λειτουργία και τα ενδιαφερόμενα μέρη του, και γενικότερα όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων και της ζωής στον πλανήτη.

Στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφωθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

(α) την μέτρηση ή/και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας,
(β) τον υπολογισμό των εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και λοιπών αερίων, σύμφωνα με το GHG (Greenhouse Gasses) Protocol,
(γ) τον καθορισμό προτεραιοτήτων, στη βάση των υπολογιζόμενων εκπομπών ανά δραστηριότητα,
(δ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών ΑΦΘ.

Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ συμμετέχουν στη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή του Ομίλου DΤ, στο πλαίσιο της οποίας έχει τεθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών CO2, κατά 20%, έως το 2020 σε επίπεδο Ομίλου DT (με έτος βάσης το 2008). Το 2018 εξετάστηκε, σε επίπεδο Ομίλου DT, η υιοθέτηση στόχων για την περίοδο μετά το 2020. Οι αναθεωρημένοι στόχοι, στην υλοποίηση των οποίων συμμετέχει ο Όμιλος ΟΤΕ, προβλέπουν:

  • τη χρήση ΑΠΕ κατά 100% για την κατανάλωση ηλεκτρισμού του Ομίλου DT το 2021
  • τη μείωση των άμεσων (scope 1) και έμμεσων εκπομπών από την κατανάλωση ενέργειας (scope 2) κατά 90% και
  • τη μείωση των λοιπών έμμεσων εκπομπών (scope 3) ανά πελάτη  (προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, πάγιος εξοπλισμός, κύκλος ζωής προϊόντων) κατά 25%, το 2030, σε σχέση με το 2017 (έτος βάσης).

Ο Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα εξασφάλισε, για 8η συνεχόμενη χρονιά, από τη ΔΕΗ Α.Ε., έναν από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου κατά το 2018 Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο, ότι για το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών του από τη ΔΕΗ Α.Ε. ισόποση ενέργεια έχει παραχθεί από ΑΠΕ. Οι ΕΠ που εξασφαλίστηκαν αντιστοιχούν στο 98% περίπου της κατανάλωσης ηλεκτρισμού του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα το 2018
 

facebook
instagram
youtube
twitter