Εκπαίδευση και Ικανοποίηση Εργαζομένων

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει να διακρίνεται ως ένα περιβάλλον εργασίας, όπου ο κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να αποδώσει στο μέγιστο των ικανοτήτων του και να αναπτυχθεί επαγγελματικά. Σύμφωνα με τις ανάγκες του Ομίλου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνολογία, σχεδιάζονται και υλοποιούνται συστηματικά προγράμματα που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των ανθρώπων του (Upskilling), καθώς και προγράμματα εκμάθησης νέων δεξιοτήτων (Reskilling). Επιπλέον, χρησιμοποιούνται εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας για τα στελέχη με ευθύνη διοίκησης ομάδας.

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την υποστήριξη της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Όμιλος ΟΤΕ, ως εταιρεία τεχνολογίας και κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών, επενδύει σε ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες που παρέχουν στους ανθρώπους του πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ενότητες σύγχρονου περιεχομένου. Την ίδια στιγμή, τους προτρέπει και τους παρακινεί να καλλιεργήσουν και να υιοθετήσουν κουλτούρα ψηφιακής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Ενδεικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα  εργαζομένων για το 2017:

- ACT2 – Advanced Certification in Telecommunications Technologies
- BC2X – Branded Customer Experience Excellence Program
- Experience the Customer Experience
- Προγράμματα Ηγεσίας YouLead/Exelixis

Στο πλαίσιο της δέσμευσης και της ικανοποίησης των εργαζομένων, στόχος των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ είναι να στελεχώνονται με αφοσιωμένους εργαζόμενους και να προσελκύουν τους καλύτερους υποψήφιους. Για τον σκοπό αυτό:

  • Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται συστηματικά για στρατηγικά, τεχνολογικά και εμπορικά θέματα, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας και τις τακτικές συναντήσεις των μονάδων
  • Σχεδιάζονται workshops και focus groups που υλοποιούνται με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο
  • Πραγματοποιείται κάθε χρόνο συνάντηση όλης της διοικητικής ομάδας (Management Team Meeting) για τη διάχυση της εταιρικής στρατηγικής και των εταιρικών στόχων
  • Υλοποιούνται δράσεις για την ενεργοποίηση και την υιοθέτηση των αρχών εταιρικής συμπεριφοράς και των αρχών ηγεσίας, στην καθημερινή λειτουργία των εταιρειών
  • Διενεργούνται σε τακτική βάση έρευνες εργαζομένων, που αποτυπώνουν το βαθμό ικανοποίησης από την εργασία και αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία για διατήρηση των δυνατών περιοχών και βελτιωτικές ενέργειες
Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 

facebook
instagram
youtube
twitter