Εκδόσεις

Content:1486048715725

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται:

  • Οι Ετήσιοι Απολογισμοί της εταιρείας
  • Οι Απολογισμοί Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Τα Ετήσια Δελτία
  • Οι Απολογισμοί 20F για την Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
  • Οι Παρουσιάσεις της εταιρείας σε συνέδρια και roadshows
O OTE αναλαμβάνει την αποστολή σε έντυπη μορφή του Ετήσιου Απολογισμού της εταιρείας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή του Απολογισμού 20F σε όποιον μέτοχο ή κάτοχο ADRs προβεί σε σχετικό αίτημα. Οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι ADRs που επιθυμούν να λάβουν αντίγραφα των εκδόσεων αυτών παρακαλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους (περιλαμβάνοντας τα σχετικά στοιχεία παράδοσης) στην:

Διεύθυνση Εξαγορών, Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου OTE,
Αγίου Λουκά και Ικάρου 1, 19002 Παιανία, Αττική
υπόψη: Κας Παρασκευή Δανιά,
Fax:+30 210 611 5036
E-mail:pdania@ote.gr
 

facebook
instagram
youtube
twitter