Δίκαιη Εργασία

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι το πλαίσιο- οδηγός της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ. Συνδέει την πάγια δέσμευση για το σεβασμό των νόμων και των κανονισμών, με τις ειδικές δεσμεύσεις, που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά και μαζί με τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, στηρίζουν την επιτυχία του Ομίλου. Προτεραιότητα στη διαμόρφωση όλων των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού του ΟΤΕ και της COSMOTE, αποτελούν, η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η έλλειψη διακρίσεων, που διέπουν όλες τις αποφάσεις και ενέργειες που αφορούν σε θέματα όπως προσλήψεις, αμοιβές, ανάπτυξη και εξέλιξη εργαζομένων και λήξη συμβάσεων.

Η προώθηση της διαφορετικότητας και η αρμονική σύνθεση διαφορετικών ικανοτήτων, ταλέντων και εμπειρίας εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, προσδίδει επιπλέον αξία στον ίδιο τον Όμιλο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αναπτυξιακή προοπτική του, με σεβασμό στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.

Η Πολιτική Δίκαιης Εργασίας του Ομίλου βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  • Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ε.Ε.
  • Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ
  • Τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ
  • Την Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις Ομίλου ΟΤΕ
  • Την Κοινωνική Χάρτα του Ομίλου ΟΤΕ

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

facebook
instagram
youtube
twitter