Βιώσιμη Ανάπτυξη & Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Content:1486049938685

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι, σήμερα, εξίσου ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιούνται ή τα προϊόντα / υπηρεσίες που προμηθεύονται.

Διαφορετικοί προμηθευτές συμμετέχουν στη διαδικασία προμηθειών, δημιουργώντας ένα μοντέλο, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων και πληροφοριών, που οδηγούν στην παροχή του τελικού προϊόντος στον πελάτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες πιέσεις που πηγάζουν από τις τρέχουσες οικονομικές, περιβαλλοντικές, χρηματοοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην παγκόσμια αγορά, είναι επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης μίας πολιτικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια επιτυχημένη στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακόμα και στη δύσκολη υφιστάμενη οικονομική και πολιτική κατάσταση, στην Ελλάδα. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει αυτές τις προκλήσεις και διαμορφώνει μια πολιτική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία θα του επιτρέπει να:

  • αποφεύγει τους κινδύνους που απορρέουν από τη συνεργασία με προμηθευτές που παρουσιάζουν ανήθικη ή παράνομη συμπεριφορά ή / και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • μεγιστοποιεί την ποιότητα και την αξία του τελικού προϊόντος, με το ελάχιστο δυνατό κόστος
  • βελτιστοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης όλων των εμπλεκόμενων μερών
  • συνεργάζεται στενά με το δίκτυο προμηθευτών του, προκειμένου να αναγνωρίζονται άμεσα οι αλλαγές στην τεχνολογία και την οικονομία και, στη συνέχεια, να διαμορφώνονται τα αντίστοιχα σχέδια δράσης και προσαρμογής
  • διασφαλίζει την λειτουργία των προμηθευτών σύμφωνα με εμπορικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, εξετάζοντας τις σχετικές πιστοποιήσεις τους
  • διατηρεί ένα δυναμικό δίκτυο επικοινωνίας με όλα τα μέρη της αλυσίδας προμηθειών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προληπτική αντίδραση σε πιθανές αλλαγές / απειλές της αγοράς

Για θέματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Όμιλος ΟΤΕ συνεργάζεται και με τη DT, η προσέγγιση της οποίας αξιολογείται πολύ θετικά (η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αξιολογηθεί ως «Best in Class») από σχετικούς οίκους αξιολόγησης (π.χ. SAM). 

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο παγκοσμίων προκλήσεων σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες (sustainable supply chains) χαρακτηρίζονται από μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη των εταίρων τους και προάγουν κοινωνικά ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας, η έμφαση στην υγεία και ασφάλεια, και εν γένει η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των εργασιακών σχέσεων.

Η ανάπτυξη και διατήρηση μίας εφοδιαστικής αλυσίδας με προστιθέμενη αξία για τον Όμιλο, με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες μεθόδους και πρακτικές, αποτελεί μία συνεχή πρόκληση, εναρμονισμένη με το όραμα του Ομίλου.

Οι προμηθευτές του Ομίλου αποτελούν σημαντικούς εταίρους για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξή του, επηρεάζοντας όχι μόνο την οικονομική απόδοση του Ομίλου, αλλά και τις σχέσεις με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος επιδιώκει να αποτελεί  συνεργάτη προμηθευτών που υιοθετούν κοινές αξίες και αρχές, μέσω ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας, από την Πολιτική Προμηθειών, που αναλύεται κατωτέρω, και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται συνέργειες και μακροπρόθεσμες σχέσεις, με διαφάνεια και σεβασμό της ανταγωνιστικότητας, της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών.

 

facebook
instagram
youtube
twitter