Διαχείριση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Στον Όμιλο ΟΤΕ αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενισχύουμε τη στρατηγική του  βάσει του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε  μία ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των θεμάτων αυτών. Η προσέγγιση μας στη διαχείριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αντίστοιχη προσέγγιση του Ομίλου DT.

Στον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ εκφράζεται η δέσμευσή μας για το σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών αρχών, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του ως κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών σε σχέση με την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων.

facebook
instagram
youtube
twitter