Δανεισμός


Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €1.825,4εκ. Το συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € ) 30
Σεπτεμβρίου
2018
30
Σεπτεμβρίου
2017
+/- % 31
Δεκεμβρίου 2017
+/- %
Μεσο & μακροπρόθεσμα:           
- Ομόλογα 1.442,3 1.643,6 -12,2% 1.632,9 -11,7%
- Τραπεζικά δάνεια 383,1 307,8 +24,5% 407,8 -6,1%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 1.825,4 1.951,4 -6,5% 2.040,7 -10,6%
Ταμειακά Διαθέσιμα 1.012,5 1.297,0 -21,9% 1.297,7 -22%
Καθαρός Δανεισμός 812,9 654,4 +24,2% 743,0 +9,4%
Λοιπά
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
5,4 5,5 -1,8% 5,9 -8,5%
Προσαρμοσμένος
Καθαρός Δανεισμός
807,5 648,9 +24,4% 737,1 +9,6%