Δανεισμός


Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €2.069,4εκ. Το συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € ) 30
Σεπτεμβρίου
2019
30
Ιουνίου
2019
+/- % 31
Δεκεμβρίου 2018
+/- %
Μεσο & μακροπρόθεσμα:           
- Ομόλογα 1.941,1 1.445,4 34,3% 1.443,2 34,5%
- Τραπεζικά δάνεια 128,3 285,6 -55,1% 385,4 -66,7%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 2.069,4 1.731,0 19,5% 1.828,6 13,2%
Ταμειακά Διαθέσιμα 1.290,9 1.123,5 14,9% 1.084,7 19,0%
Καθαρός Δανεισμός 778,5 607,5 28,1% 743,9 4,7%
Λοιπά
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
6,0 5,9 1,7% 5,1 17,6%
Προσαρμοσμένος
Καθαρός Δανεισμός
772,5 601,6 28,4% 738,8 4,6%

 

facebook
instagram
youtube
twitter