Δανεισμός

Content:1486049736635


Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €1.712,8εκ. Το συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € ) 31
Δεκεμβίου
2019
30
Σεπτεμβρίου
2019
+/- % 31
Δεκεμβρίου 2018
+/- %
Μεσο & μακροπρόθεσμα:           
- Ομόλογα 1.575,7 1.941,1 -18,8% 1.443,2 9,2%
- Τραπεζικά δάνεια 137,1 128,3 6,9% 385,4 -64,4%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 1.712,8 2.069,4 -17,2% 1.828,6 -6,3%
Ταμειακά Διαθέσιμα 1.058,3 1.290,9 -18,0% 1.084,7 -2,4%
Καθαρός Δανεισμός 654,5 778,5 -15,9% 743,9 -12,0%
Λοιπά
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
5,7 6,0 -5,0% 5,1 11,8%
Προσαρμοσμένος
Καθαρός Δανεισμός
648,8 772,5 -16,0% 738,8 -12,2%

 

facebook
instagram
youtube
twitter