Δανεισμός


Στις 31 Μαρτίου 2019, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €1.733,0εκ. Το συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € ) 31
Μαρτίου
2019
31
Δεκεμβρίου
2018
+/- % 31
Μαρτίου 2018
+/- %
Μεσο & μακροπρόθεσμα:           
- Ομόλογα 1.444,3 1.443,2 +0,1% 1.043,5 +38,4%
- Τραπεζικά δάνεια 288,7 385,4 -25,1% 470,4 -38,6%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 1.733,0 1.828,6 -5,2% 1.513,9 +14,5%
Ταμειακά Διαθέσιμα 995,4 1.084,7 -8,2% 760,0 +31,0%
Καθαρός Δανεισμός 737,6 743,9 -0,8% 753,9 -2,2%
Λοιπά
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
5,4 5,1 +5,9% 5,9 -8,5%
Προσαρμοσμένος
Καθαρός Δανεισμός
732,2 738,8 -0,9% 748,0 -2,1%
 

facebook
instagram
youtube
twitter