Δανεισμός


Στις 30 Ιουνίου 2019, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €1.731,0εκ. Το συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € ) 30
Ιουνίου
2019
31
Μαρτίου
2019
+/- % 31
Δεκεμβρίου 2018
+/- %
Μεσο & μακροπρόθεσμα:           
- Ομόλογα 1.445,4 1.444,3 +0,1% 1.443,2 +0,2%
- Τραπεζικά δάνεια 285,6 288,7 -1,1% 385,4 -25,9%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 1.731,0 1.733,0 -0,1% 1.828,6 -5,3%
Ταμειακά Διαθέσιμα 1.123,5 995,4 +12,9% 1.084,7 +3,6%
Καθαρός Δανεισμός 607,5 737,6 -17,6% 743,9 -18,3%
Λοιπά
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
5,9 5,4 +9,3% 5,1 +15,7%
Προσαρμοσμένος
Καθαρός Δανεισμός
601,6 732,2 -17,8% 738,8 -18,6%
 

facebook
instagram
youtube
twitter