Δανεισμός


Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε €1.828,6εκ. Το συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής (βάσει IFRS):

(Εκατ. € ) 31
Δεκεμβρίου
2018
30
Σεπτεμβρίου
2018
+/- % 31
Δεκεμβρίου 2017
+/- %
Μεσο & μακροπρόθεσμα:           
- Ομόλογα 1.443,2 1.442,3 +0,1% 1.632,9 -11,6%
- Τραπεζικά δάνεια 385,4 383,1 +0,6% 407,8 -5,5%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 1.828,6 1.825,4 +0,2% 2.040,7 -10,4%
Ταμειακά Διαθέσιμα 1.084,7 1.012,5 +7,1% 1.297,7 -16,4%
Καθαρός Δανεισμός 743,9 812,9 -8,5% 743,0 +0,1%
Λοιπά
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
5,1 5,4 -5,6% 5,9 -13,6%
Προσαρμοσμένος
Καθαρός Δανεισμός
738,8 807,5 -8,5% 737,1 +0,2
 

facebook
instagram
youtube
twitter