Δάνεια

Content:1486048287016

Αποπληρωμές Τραπεζικών Δανείων
Τον Σεπτέμβριο 2019, ο ΟΤΕ αποπλήρωσε στη λήξη τους τα δάνεια από EBRD και BSTDB συνολικού ύψους  Ευρώ 64,8 εκατ. και η COSMOTE προπλήρωσε πλήρως, πριν τη λήξη τους, το δάνειο από EBRD ύψους Ευρώ 58,1 εκατ.

Διμερής δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB)
Την 10 Ιουλίου 2017, η Cosmote  υπέγραψε, με την εγγύηση του ΟΤΕ, διμερή δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150,0 εκατ. με την EIB. Το δάνειο με την ΕΙΒ έχει διάρκεια 7 έτη, αποπληρώνεται σε εξαμηνιαίες δόσεις, φέρει σταθερό επιτόκιο ύψους 2,805% ετησίως και εκταμιεύτηκε πλήρως στις 23 Ιανουαρίου 2018.
Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, η Cosmote  είχε αποπληρώσει συνολικό κεφάλαιο Ευρώ 23,1 εκατ. κάτω από τo δάνειo της EΙB. Κατά συνέπεια, στις 31 Δεκεμβρίου 2019,  το ονομαστικό ποσό του δανείου της ΕΙΒ ήταν Ευρώ 126,9 εκατ.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Το παραπάνω Τραπεζικό Δάνειο περιλαμβάνει δυο χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι ελέγχονται σε εξαμηνιαία βάση σε επίπεδο Ομίλου και σε εξαμηνιαία βάση στο επίπεδο της Cosmote, συγκεκριμένα:
(α)           Ο δείκτης ενοποιημένων λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις, απομειώσεις και κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (ενοποιημένο «pro-forma EBITDA») προς τους ενοποιημένους καθαρούς χρεωστικούς τόκους θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή και
(β)    Ο δείκτης του ενοποιημένου καθαρού δανεισμού προς το ενοποιημένο pro-forma EBITDA του Ομίλου ΟΤΕ, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή.

facebook
instagram
youtube
twitter