Δάνεια

Κοινοπρακτικό Δάνειο Ευρώ 339 εκατ. με διοργανώτρια την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») και παράλληλο Δάνειο Ευρώ 50 εκατ. από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου («BSTDB»)

Την 12 Σεπτεμβρίου 2016, ο ΟΤΕ υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους Ευρώ 339,0 εκατ. το οποίο διοργανώθηκε από την EBRD και παράλληλη δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 50,0 εκατ. με την BSTDB. Τα δύο δάνεια περιλάμβαναν τους ίδιους όρους και συγκεκριμένα ήταν τριετούς διάρκειας και αποπληρώνονταν σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Και τα δύο δάνεια έφεραν επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου το οποίο ήταν 3,5% ετησίως στο δάνειο με την EBRD και 2,5% ετησίως στο δάνειο με την BSTDB.
Την 26 Σεπτεμβρίου 2016, ο ΟΤΕ εκταμίευσε ολόκληρα τα ποσά των Ευρώ 339,0 εκατ. και των Ευρώ 50,0 εκατ. κάτω από τα δάνεια αυτά. Τα εν λόγω δάνεια  αποπληρώθηκαν στη λήξη τους την 16η  Σεπτεμβρίου 2019.

Διμερής δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB), και σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους Ευρώ 150 εκατ. που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD).

Την 10 Ιουλίου 2017, η Cosmote  υπέγραψε, με την εγγύηση του ΟΤΕ, διμερή δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150,0 εκατ. με την EIB και σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους Ευρώ 150,0 εκατ. που διοργανώθηκε από την EBRD.
 
Το κοινοπρακτικό δάνειο από την EBRD εκταμιεύθηκε πλήρως στις 3 Οκτωβρίου 2017,  έχει τη δομή δανείου Α και δανείου Β, μέγιστη διάρκεια 3,5 έτη και αποπληρώνεταισε εξαμηνιαίες δόσεις. Τα εν λόγω δάνεια Α και Β φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο που περιλαμβάνει περιθώριο ύψους 2,95% ετησίως και 2,90% ετησίως πάνω από το Euribor αντίστοιχα.
 Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 η Cosmote προπλήρωσε πλήρως στην EBRD το υπόλοιπο του εν λόγω δανείου που ανερχόταν σε Ευρώ 58,1 εκατ.Το δάνειο με την ΕΙΒ έχει διάρκεια 7 έτη, αποπληρώνεται σε εξαμηνιαίες δόσεις, φέρει σταθερό επιτόκιο ύψους 2,805% ετησίως και εκταμιεύτηκε πλήρως στις 23 Ιανουαρίου 2018.
Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019, η Cosmote  είχε αποπληρώσει συνολικό κεφάλαιο Ευρώ 23,1 εκατ. κάτω από τo δάνειo της EΙB. Κατά συνέπεια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019,  το ονομαστικό ποσό του δανείου της ΕΙΒ ήταν Ευρώ 126,9 εκατ.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Όλα τα παραπάνω Τραπεζικά Δάνεια περιλαμβάνουν δυο χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι ελέγχονται σε εξαμηνιαία βάση σε επίπεδο Ομίλου, συγκεκριμένα:
(α)          Ο δείκτης ενοποιημένων λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις, απομειώσεις και κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (ενοποιημένο «pro-forma EBITDA») προς τους ενοποιημένους καθαρούς χρεωστικούς τόκους θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή και
(β)    Ο δείκτης του ενοποιημένου καθαρού δανεισμού προς το ενοποιημένο pro-forma EBITDA του Ομίλου ΟΤΕ, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή.
Οι άνωθεν χρηματοοικονομικοί δείκτες εφαρμόζονται επίσης και στο επίπεδο της Cosmote   για τα τραπεζικά της δάνεια, σε ετήσια βάση.

facebook
instagram
youtube
twitter