Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Content:1486064027513

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Ο Όμιλος ΟΤΕ  συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο, πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, που τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals), οι Στόχοι έχουν ευθυγραμμιστεί με την λειτουργία και την αλυσίδα αξίας μας.

Στο πλαίσιο της συμβολή μας στους συγκεκριμένους Στόχους, αξιολογήσαμε την επίπτωσή του Ομίλου ΟΤΕ στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε όλη την αλυσίδα αξίας του και εντοπίσαμε τους 7 Στόχους στους οποίους συνεισφέρουμε περισσότερο. Οι Στόχοι αυτοί, έχουν ενσωματωθεί στην στρατηγική, στους στόχους και στις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.


Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης με Σημαντική Συνεισφορά από τον Όμιλο ΟΤΕ


 
Δράσεις του Ομίλου ΟΤΕ που Συνεισφέρουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
 
Μεγιστοποίηση θετικής επίδρασης ,  Ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων 

    Αναπτύσσουμε λύσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων και την εξ αποστάσεως παροχή ιατρικής βοήθειας (e-Health) και υποστηρίζουμε δράσεις για τη βελτίωση του συστήματος υγείας της χώρας μας. 
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Χρήση Προϊόντων
 
   Στηρίζουμε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την υπεύθυνη χρήση κινητού κατά την οδήγηση και διασφαλίζουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Λειτουργία Ομίλου  

     Υλοποιούμε και στηρίζουμε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για άτομα όλων των ηλικιών, και παράλληλα ενισχύουμε συνεχώς τα εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων μας.
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Λειτουργία Ομίλου and Χρήση Προϊόντων

     Προσφέρουμε λύσεις για την καλύτερη διαχείριση ενέργειας (e-Energy) και για έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα (Smart Grids).
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Χρήση Προϊόντων

     Προσφέρουμε λύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες πληροφορικής των επιχειρήσεων και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους με βιώσιμο τρόπο (Βusiness Cloud, Information Security, e-Tourism). Διασφαλίζουμε συνθήκες δίκαιης εργασίας και ίσων ευκαιριών για τους εργαζομένους μας, με αντίστοιχη απαίτηση από τους προμηθευτές μας.  
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Προμηθευτές, Λειτουργία Ομίλου και Χρήση Προϊόντων

     Επενδύουμε συνεχώς στην αναβάθμιση και επέκταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών μας, στοχεύοντας στην αύξηση της διείσδυσης και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών μας. Παράλληλα, προσφέρουμε λύσεις στις επιχειρήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους (Βusiness Cloud, Fleet Management).
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Λειτουργία Ομίλου και Χρήση Προϊόντων

     Αναπτύσσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων.
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Χρήση Προϊόντων

   Ενσωματώνουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας. Θέτουμε όρους υπεύθυνης διαχείρισης στους προμηθευτές μας και ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στην ανακύκλωση του παλιού εξοπλισμού των πελατών μας. 
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Προμηθευτές, Λειτουργία Ομίλου και Τέλος Κύκλου Ζωής Προιόντος

     Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (broadband, τεχνολογίες Cloud και Μ2Μ).
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Χρήση Προϊόντων

   Λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δραστηριοτήτων μας.
Επίδραση στην Αλυσίδα Αξίας: Λειτουργία Ομίλου  

facebook
instagram
youtube
twitter