Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Τα δεδομένα αποτελούν βασικό στοιχείο της λειτουργίας του Ομίλου ΟΤΕ. Η ασφάλεια και η διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων αποτελεί κύρια απαίτηση των πελατών και πρωταρχική μέριμνα των εταιρειών του Ομίλου.

Όλες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν υιοθετήσει τους Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Binding Corporate Rules Privacy-BCRP), όπου καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται εντός του Ομίλου.

Οι εταιρείες εφαρμόζουν επίσης πολιτικές που καλύπτουν θέματα ασφάλειας πληροφοριών (π.χ. ασφάλεια συστημάτων, ασφάλεια πληροφοριών, ασφάλεια ανθρώπινων πόρων, φυσική ασφάλεια).

Το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Η διαδικασία αξιολόγησης απορρήτου και ασφάλειας (PSA) μάς επιτρέπει να εξετάζουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας σε κάθε βήμα της διαδικασίας ανάπτυξης. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται στα νέα συστήματα αλλά και στα υπάρχοντα που υφίστανται αλλαγές στην τεχνολογία ή στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων.

Όλες οι εταιρείες του Ομίλου διαθέτουν:

  • Πολιτική για την Προστασία του Απορρήτου των Επικοινωνιών, εγκεκριμένη από την Ελληνική Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Σκοπός της Πολιτικής είναι να διασφαλίσει το απόρρητο των επικοινωνιών και την προστασία των αντίστοιχων δεδομένων επικοινωνίας
  • Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντός του Ομίλου DT
  • Επιμέρους πολιτικές / κύρια πρότυπα ασφάλειας, τα οποία καλύπτουν περιοχές όπως: η ασφάλεια συστημάτων, η ασφάλεια εταιρικών πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ασφάλεια ανθρώπινου δυναμικού
Επιπλέον, υλοποιούνται συστηματικά δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, σε ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών, επιχειρησιακής συνέχειας και φυσικής ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017

facebook
instagram
youtube
twitter