Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της ΟΤΕ Α.Ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τρία (3) χρόνια, περίοδος που αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενώδιακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα.

Τα μέλη του Δ.Σ. ΟΤΕ έχουν την υποχρέωση να επιδιώκουν την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και να προασπίζουν το γενικό εταιρικό συμφέρον. Στο ως άνω πλαίσιο, το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επίτευξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης και τα ειδικά θέματα που ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, το Δ.Σ.: 

  • Συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και εισηγείται τα θέματά τους.
  • Καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
  • Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας και αποφασίζει σχετικά µε την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, τη συµµετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες εντός ή και εκτός Ελλάδος, καθώς και τη δημιουργία υποκαταστημάτων ή γραφείων εντός και εκτός Ελλάδος.
  • Ενημερώνεται συστηματικά για την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της, με σκοπό την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

facebook
instagram
youtube
twitter