Αρμοδιότητες

         
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό ή κατά τον Κ.Ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενισχύει την μακρόχρονη οικονομική αξία της COSMOTE Α.Ε. και να προασπίζει το εταιρικό συμφέρον, ενώ τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίον έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν εγκαίρως στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του νόμου 4308/2014, που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση που θα προβεί στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Δ.Σ. που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανέναν περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: 

  • Συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και εισηγείται τα θέματά της ημερήσιας διάταξης.
  • Έχει την ευθύνη της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Μετά την κατάρτισή τους και την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού κατά νόμο ελέγχου, τις εγκρίνει και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς τελική έγκριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Συντάσσει ετησίως την Έκθεση Διαχείρισης και την υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
  • Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας.

facebook
instagram
youtube
twitter