Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό ή κατά τον Ν.4548/2018, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά: 

  • Συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και εισηγείται τα θέματά της ημερήσιας διάταξης.
  • Καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Μετά την κατάρτισή τους και την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού κατά νόμο ελέγχου, τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Συντάσσει ετησίως την Έκθεση Διαχείρισης και την υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
  • Καθορίζει τη στρατηγική της Εταιρείας.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενισχύει την μακρόχρονη οικονομική αξία της COSMOTE Α.Ε. και να προασπίζει το εταιρικό συμφέρον.

Περαιτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο τα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν εγκαίρως στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του νόμου 4308/2014, που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης, οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια αναφορικά με τις εταιρικές υποθέσεις και να απέχουν από τη λήψη απόφασης σε θέματα όπου ανακύπτει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους ΔΣ ή προσώπων με τα οποία το μέλος συνδέεται με ορισμένες σχέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία. Τέλος, οφείλουν να απέχουν από τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση που θα προβεί στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Δ.Σ. των οποίων έληξε η θητεία, μπορούν να εκλεγούν εκ νέου χωρίς κανέναν περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
 

facebook
instagram
youtube
twitter