Προσέγγιση και Επίδοση

Content:1486064026661

Στον Όμιλο ΟΤΕ αξιοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, για να συμβάλλουμε σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

Ενισχύουμε τη  βιώσιμη επιχειρηματικότητα του Ομίλου, ενώ συμβάλλουμε στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ, ενώ οι Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης καθορίζουν τη λειτουργία του.
 

Βιώσιμη Ανάπτυξη- Focus Areas
Επιχειρηματικό Μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΟΤΕ έχει ως στόχο να παράγει αξία για τους μετόχους, τους πελάτες, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, καταβάλλει φόρους στο κράτος και συνεισφέρει (οικονομικά και σε είδος) στην κοινωνία. Επιπλέον, παρέχει ίσες ευκαιρίες, διευκολύνει την πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον ψηφιακό κόσμο και λαμβάνει μέτρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας βοηθούν τους πελάτες να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η αποτελεσματική λειτουργία και η υψηλή ανταγωνιστικότητα του Ομίλου δημιουργούν θετικά οικονομικά αποτελέσματα και επιτρέπουν στον Όμιλο να επενδύει συνεχώς σε δραστηριότητες που δημιουργούν μεγαλύτερη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

facebook
instagram
youtube
twitter